BEL ONS 085 747 0473

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: * (OFS Facility Services)
Opdrachtgever: * (de wederpartij van opdrachtnemer)
Opdracht: * (de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.)

Artikel 2 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en drie maanden geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de aanbiedingen gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen drie maanden wordt bevestigd, dan wel, bij gebreke daarvan, zodra door ons met de uitvoering van de overeenkomst wordt aangevangen.
2. Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde BTW en exclusief emballage, die eventueel apart en tegen kostprijs wordt berekend.
3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
4.Iedere overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van zesendertig maanden, tenzij anders is overeengekomen op de serviceovereenkomst. Indien een overeenkomst niet twee maanden voor het verstrijken van de contractduur schriftelijk is opgezegd, zal deze automatisch met de overeen gekomen contractduur en onder de zelfde voorwaarden worden verlengd.
5.Een prijs die is vastgelegd in een overeenkomst met een duur van meer dan twaalf maanden, kan telkens na twaalf maanden worden verhoogd.
6.Bij aanvang van elk kalenderjaar zal indexering van de overeengekomen contractprijs plaatsvinden aan de hand van het C.B.S.-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie werknemersgezinnen of aan de hand van aantoonbare kostenwijzigingen.
7.Voor opdrachten waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de afleveringsbon en/of factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4 Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
2.In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 5 Levering en uitvoering

1. De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van (op)leveringstermijnen zal opdrachtnemer nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor ontstane schade.
2.Leveringen geschieden franco aan het opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen.
3. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.
4. Opdrachtgever verplicht zich zonodig alle benodigde hulpwerktuigen en hulpmaterialen kosteloos ter beschikking te stellen gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

1. Betaling moet binnen veertien dagen na de factuurdatum plaatsvinden.
2.Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of diensten.
3.Verrekening is op geen enkele wijze toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is, totdat het bedrag volledig is betaald. Een deel van de maand wordt daarbij beschouwd als een hele maand.
5.Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
6.Tot het moment dat opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan blijven alle geleverde goederen eigendom van opdrachtnemer.

Artikel 7 Huur en verhuur

1.En door opdrachtgever gesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van levering van het gehuurde en eindigt op de dag, waarop het gehuurde compleet door opdrachtnemer is retour ontvangen.
2.De noodzakelijke kosten van transport en (de)montage komen voor rekening van opdrachtgever.
3.Opdrachtgever verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in goede staat te hebben ontvangen
4.De kosten van onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.Opdrachtgever dient opdrachtnemer per direct te informeren over een beslaglegging op zijn goederen en van zijn faillissement of surseance van betaling. Opdrachtgever is altijd verplicht de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindsvoerder op de hoogte te brengen van de met opdrachtnemer bestaande huurovereenkomst(en).
6. Indien het gehuurde tijdens de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat, moet opdrachtgever dit direct aan opdrachtnemer melden en is hij gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 8 Garantie

1.Op de door opdrachtnemer geleverde goederen gelden de door de leveranciers van opdrachtnemer vastgestelde garantiebepalingen, tenzij anders wordt overeengekomen.
2.Voor zover niet anders overeengekomen wordt door opdrachtnemer op verrichtte werkzaamheden geen garantie gegeven.
3.Het nakomen van de garantieverplichtingen door opdrachtnemer geld als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.Alle garantieverplichtingen vervallen in ieder geval indien:

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1.Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningverplichting.
Maar hij is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Hij is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2.Behoudens algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect aan personen of zaken, zowel roerend als onroerend en zowel bij opdrachtgever als bij derden. In ieder geval is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van verhuurde of verkochte producten, noch voor schade die bij of in het kader van uitvoering van werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van opdrachtgever, of van derden of aan personen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verhuurd/verkocht, respectievelijk het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 10 Annulering en opzegging

1.Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede de toekomstige gederfde omzet tot de vervaldatum van de overeenkomst.
2.Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verhuur van roerende zaken kunnen worden opgezegd met in achtneming van een termijn van twee maanden, doch slechts tegen het einde van de overeengekomen looptijd. Tot er rechtsgeldig is opgezegd blijft opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.Slechts met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer kan opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer overdoen aan een derde

Artikel 11 Overmacht

1.Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, zonder dat opdrachtgever in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Voorzoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Ontbinding

1.Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor hem uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe een in gebreke stelling of soortgelijke akte zal zijn vereist.
2.In gevallen als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, is opdrachtnemer gerechtigd de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de aan opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen, daaronder begrepen de door opdrachtnemer gederfde winst.

Artikel 13 Toepasselijk recht

1.Op alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.